آرشیو روزانه: ۱۵ تیر ۱۳۹۲

صعود دماوند هم انجام شد

باور دارم که اگر “آرش” اسطوره دیروز دماوند است، “منوچهر ستوده” اسطوره امروز تمام پهنای “البرز” است. کسی که بیش از 20 سال تمام مسیرها و قله های این رشته کوه را درنوردیده و هر آنچه دیده را ثبت کرده، بی شک و به حق اسطوره امروز این رشته کوه گرامی ماست. با این مقدمه …