آرشیو روزانه: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

بنیاد ستوده

یکی از ایده هایی که در پی برگزاری نکوداشت “استاد دکتر منوچهر ستوده” مورد نظرمان است، ایجاد “بنیاد ستوده” است. درواقع تمام فعالیت هایی که قرار است به منظور برگزاری این نکوداشت انجام دهیم، مقدمه و تمرینی است برای تشکیل آن بنیاد. ماموریت این بنیاد رسیدن به دو هدف اصلی خواهد بود: 1- قدردانی از …