آرشیو روزانه: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲

تاریخ ما

دو کتاب را هم‎زمان خواندم و در این هنگام: از لابه‎لای صفحات یکی، همواره غبار ناشی از تاخت اسبان جنگی در هوای اتاقم پراکنده بود و صدای پی‎درپی چکاچک شمشیرها در گوشم می‎پیچید. 11 سال تمام به همراه قهرمان کتاب از خراسان تا اصفهان تاختم و از جیحون تا سند رانده شدم و از گرجستان …