آرشیو روزانه: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۲

اي درد همزاد من

جمعه صبح رفتم سفر و امروز بعد از ظهر برگشتم. اين دفعه تنها بودم. خوب بود. از وقتي آمده ام چند ساعت در رختخواب دراز كشيدم و چشمانم را بستم، اما نخوابيدم. نشد كه بخوابم. هر چقدر بالش را گاز گرفتم و با دستهايم سرم را فشار دادم، حتي يك ذره هم از درد سر …