آرشیو روزانه: ۲۳ اسفند ۱۳۹۱

داریوش شاه گوید

برای نخستین بار در مجموعه ای مستند و پژوهشی، زندگی و رخدادهای تاریخی دوران داریوش بزرگ به تصویر کشانده شده است. این مجموعه از چهار سی دی تشکیل شده و در برگیرنده موضوعات زیر است: داریوش و کتیبه بیستون – کمبوجیه و پیروزی بر مصر – مرگ کمبوجیه – چگونگی به قدرت رسیدن داریوش – …