آرشیو روزانه: ۵ اسفند ۱۳۹۱

جشن ششم: 15

چند موضوع قابل توجه: 1- به زودی گزارش تصویری جشن را ارائه خواهم کرد. 2- درصد رضایت شخصی ام از برگزاری جشن، 60 درصد است. 3- از شرکت کنندگان، راهنمایان، دانشجویان، خبرنگاران و دوستان درخواست دارم، نقدهای خود را نسبت به برگزاری ششمین جشن راهنمایان برای بنده (در بخش نظرات همین نوشته) بنویسند. قابل ذکر است …