آرشیو روزانه: ۱۱ مهر ۱۳۹۱

1000)

با خودم فکر کرده بودم که این گزارش سفر (سفرنامه: سَفر سُفره) از 0 شروع شود و با 1 و 2 و 3 و … ادامه پیدا کند. اما دیدم انتهای این نوشتارها به هر عددی ختم شود در مقابل محبت دوستانی که نمره اشان همیشه 1000 است، ارزش چندانی نخواهد داشت. بنابراین شماره 1000 …