آرشیو روزانه: ۲۵ شهریور ۱۳۹۱

5- روتنبرگ

امروز، 14 سپتامبر به اتفاق همسفران ساعت 10 صبح هتل را ترک کردیم. تا ساعت 13 در شهر “نورنبرگ” ماندیم و بعد از آن یک مسیر 100 کیلومتری را پیمودیم تا یکی دیگر از شهرهای ایالت “باواریا” را ببینیم. در زیر به گزارش تصویری امروز توجه بفرمایید: