آرشیو روزانه: ۱۸ شهریور ۱۳۹۱

0- با پاییز برمی‎گردم

تا دو ساعت دیگر به فرودگاه می روم تا به عنوان راهنما در یک سفر 13 روزه حضور داشته باشم. در این سفر حتمالا، از سه کشور و چهار شهر بازدید خواهیم کرد. از این میان فقط یک شهر برایم جدید است، با این حال سعی خواهم کرد مطالب جدیدی را در سفرنامه ای که …