آرشیو روزانه: ۲۸ تیر ۱۳۹۱

۱۲) شهرها مثل آدم‌ها هستند

یکی از دوستان برایم نوشته بود که برلین شهر سرد و بی روحی است. نمی‌خواستم باور کنم. با جَکی که قدم می‌زدیم، از او پرسیدم: “به نظر تو چنین گفته‌ای در مورد برلین حقیقت دارد؟” گفت: “شهرها مثل آدم‌ها هستند. باید با آنها گفتگو کنی تا بفهمی چه چیزی در دلشان پنهان است.” و ادامه داد: …