آرشیو روزانه: ۲۸ تیر ۱۳۹۱

12) شهرها مثل آدم ها هستند

یکی از دوستان برایم نوشته بود که برلین شهر سرد و بی روحی است. نمی خواستم باور کنم. با جَکی که قدم می زدیم، از او پرسیدم: “چنین گفته ای در مورد برلین حقیقت دارد.” گفت: “شهرها مثل آدم ها هستند. باید با آنها گفتگو کنی تا بفهمی چه چیزی در دلشان پنهان است.” و ادامه …