آرشیو روزانه: ۲۳ تیر ۱۳۹۱

9) شهر کافه و کافکا و کریستال (هنوز تمام نشده)

می گویند جمعه ای که به سیزدهم ماه بیفتد، نحس است. البته که بنده باور ندارم. به هر حال، امروز جمعه سیزدهم جولای است و من کمی وقت پیدا کردم که برای یکی دو ساعت تنها باشم و اندکی ذهنم را سامان ببخشم. حالا در پراگ هستم. اما آنچه تاکنون (بعد از رویدادهای قبلی که نوشته …