آرشیو روزانه: ۲۹ خرداد ۱۳۹۱

؟؟

امروز صبح هم آمد. گنجشکک را می گویم. همان گنجشک دیروزی بود. باز همان نمایش دیروز را اجرا کرد. عکسش را گرفته ام که در زیر می بینید. اگر درست و یا حداقل کامل دریافت کرده باشم، پیغامش را هم داد: یک ساعت بعد از نمایش حیرت آور گنجشکک، تلفن زنگ خورد و خبردار شدم …