آرشیو روزانه: ۷ خرداد ۱۳۹۱

بخارا 86

شماره 86 مجله فرهنگی و هنری “بخارا” (فروردین – اردیبهشت 91) به قیمت 10هزار تومان منتشر شد. آقای علی دهباشی که یکی از داوران بخش مکتوب “جشنواره سفرنامه نویسی ناصرخسرو قبادیانی” بودند، گزارش این مراسم را در صفحات 615 تا 622 منتشر کرده اند.