آرشیو روزانه: ۲۴ دی ۱۳۹۰

نوروز در سفرنامه‎ها: از دیدگاه “یاکوب ادوارد پولاک” – 1

…نوروز چنان در اعماق خاطر ایرانیان رسوخ یافته بود که قانونگذاران و فاتحان بعدی (منظور حمله‎ی اعراب است) هرگز نتوانستند متعرض آن شوند. (ایرانیان) دلیلی برای ادامه‎ی این جشن اقامه کردند و آن این بود که خاطره‎ی فتح حضرت علی که به‎خصوص مورد اکرام ایرانیان است، باید جشن گرفته شود. در نتیجه نوروز تنها جشنی …