آرشیو روزانه: ۱۳ دی ۱۳۹۰

10

قبل از هر چیز: 1- اینکه آنچنان که می خواهم، سفرنامه ام آنلاین نیست بیشتر به این دلیل است که دسترسی به اینترنت برایم بسیار گران تمام می شود. تقریبا برای هر روز باید معادل 50000 تومان بپردازم. 2- سیدنی را دوست دارم. زیبا، زنده و دلفریب است. می توانم آن را در زمره ی …