آرشیو روزانه: ۱۰ آذر ۱۳۹۰

این اگر بیاید، او خودش را عقب می کشد.

انگیزه‎های من برای انجام یک فعالیت، همیشه “اعتقاد”ی بوده که به “انجام” و به “فعالیت” داشته‎ام. “اعتقاد”ی که از آن حرف می‎زنم با من زاده شد، و می‎دانستم که برای “انجام”، نیاز به پشتکار است و برای “فعالیت”، شفافیت ضروری است. از طرفی، برای انجام یک فعالیت گروهی، همیشه همه‎ی همکارانم را توجیه می‎کنم. و …