روز: تیر ۳, ۱۳۹۰

داستان یک سفر: آفرین و نه‌آفرین (نفرین)

دیدم، قرار است به زودی به یک سفر ۲۰ روزه بروم و بعد هم که برگردم به احتمال بسیار گرفتاری هایی خواهم داشت. بنابراین تصمیم گرفتم با خواهرزاده هایم به مدت دو روز سفر کنیم. اما نشد که دو روز بشود. درواقع به دلیل همان سفر ۲۰ روزه، اتفاقی رقم خورد که فقط یک روز …