آرشیو روزانه: ۲۷ فروردین ۱۳۹۰

هم ذات پنداری

به گونه ای سفر می کنم که او سال ها قبل از من سفر می کرد. به موضوعاتی علاقمندم که او قبل از من به آن ها علاقمند بود. سفرنامه می نویسم و او قبل از من می نوشت. از قبل از هیچ کدام این ها خبر نداشتم. نه این که بخواهم خودم را با او مقایسه کنم …