آرشیو روزانه: ۲۵ دی ۱۳۸۹

خاله نصرت

نهایتا ساخته شد. فیلم کوتاهی از یک روز زندگی “خاله نصرت” تمام شد. این فیلم تعهدی بود که باید انجام می دادم. چیزی نیست که جای دفاع داشته باشد، ولی شاید حضور رسمی بنده در عرصه فیلم کوتاه باشد.   ایده هایی برای کارهای بعدی دارم. اگر موفق بود ادامه می دهم، اگر نبود…. احتمالا باز …