آرشیو روزانه: ۱۹ دی ۱۳۸۹

کِی می شود که بروم و برنگردم

چندی است که «سمیه مهدوی نیا» با پیگیری مثال زدنی و با همکاری دیگر دوستانش، ترجمه و تدوین کتاب «میراث معنوی» را به انجام رسانده اند. در این کتاب میراث معنوی ملت های دنیا که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده اند، شرح داده شده است. حالا، مدت زمانی است که این کتاب برای …