روز: دی ۱۳, ۱۳۸۹

دارم به این ها فکر می کنم

۱- به چگونگی رصد (فراخوان، جستجو،)، ذخیره (نوشتاری، دیداری، شنیداری)، آنالیز (دانشگاهی) و بهره برداری (به صورت کاربردی) از انواع تجربه ها در گردشگری فکر می کنم. ۲- به مفهوم میراث فکر کردم. بعد به مفهوم میراث زنده. رسیدم به میراث آن لاین. چگونه و به چه منظوری باید آن را تعریف کرد؟ ۳- گردشگری دارای یک قدرت …