آرشیو روزانه: ۱۱ دی ۱۳۸۹

11.1.1

فکر می کنم گزافه نگفته باشم اگر بگویم که “عادت ندارم در سفرهایم از خودم عکس بگیرم”. در بسیاری از سفرهایم حتی یک عکس هم از خودم ندارم و در سفر 60 روزه اروپا، تعداد عکس هایی که گرفتم به 10000 رسید و از این میان از خودم حتی 10 عکس هم نگرفتم. با این حال امروز …