روز: دی ۳, ۱۳۸۹

دوربین مخفی

استاد اهل اصفهان و یکی از مسافرانم است. صبح در مینی بوس نشسته بودیم و به سمت کاخ تابستانی (پکن) می رفتیم که از من پرسید: می شود به این گاو صندوق های هتل (safety box) اعتماد کرد. نگاهش کردم و گفتم: اگر دقت کنی و درش را ببندی و رمز برایش بگذاری، چراکه نه.  گفت: من هر …

ناامیدی در منهای ۸

هوا سرد است؟ منهای ۸ درجه سانتی گراد. کجایم؟ پکن. چرا؟ به خیالم، توری بروم و پولی در بیاورم. حال چه؟ با ۱۳ مسافر و این سردی  هوا و دغدغه های کارهای مانده در تهران، به لعنت خدا هم نمی ارزد. بی خیال… چند عکس ببینیم: کاخ تابستانی: از این زاویه قبلا هم عکس گرفته ام. دمای …