آرشیو روزانه: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۹

و اين است همه‌ي اثبات ايمان ‌آورندگان

او مي‌تواند آن‌جا باشد يا نباشد تا ما را ببيند يا نبيند. مي‌گويند مي‌بيند. او مي‌تواند آن‌جا باشد يا نباشد تا ما را بشنود يا نشنود. مي‌گويند مي‌شنود. اما… او بايد آن‌جا باشد تا ما ببينيمش. و ما نمي‌بينيمش. او بايد آن‌جا باشد تا ما بشنويمش. و ما نمي‌شنويمش. … ما چرا بايد تنها با ترديد‌ها …