آرشیو روزانه: ۲۳ فروردین ۱۳۸۹

موضوعاتي براي انديشيدن

1- چرا بيش‌تر سنگ‌نگاره‌ها و كتيبه‌هايي كه از دوران باستان و اسلامي در ايران باقي مانده در كنار آب قرار دارند؟ از دوران هخامنشي، اشكاني و اسلامي در بيستون – از دوران ساساني و قاجاري در تاق بستان – از دوران ساساني در نزديكي قلعه دختر و تنگه چوگان – از دوران قاجار در تنگه‌واشي و چشمه …

«ميراث كشاورزي» فرصتي مناسب براي نمود فرهنگ ايران و رونق گردشگري

قبل از خواندن: اگر طبيعت فقط كمي به من فكر داده باشد، بخشي از آن را براي نوشتن اين مقاله صرف كردم. هرچند آن‌قدر به همه چيز فقط تُك زدم كه شايد كسي متوجه نشود چه مي‌خواستم بگويم.