آرشیو روزانه: ۱۸ فروردین ۱۳۸۹

تا امروز

امروز متوجه شدم كه يك اثر ديگر از ايران در فهرست «حافظه جهاني» (Memory of the World) در سال 2009 به ثبت رسيده است. به همين منظور فهرست تمام آثار جهاني ايران كه تا امروز در فهرست يونسكو ديده مي‌شوند را در اين‌جا مي‌آورم: حافظه جهاني: 1- شاهنامه بایسنقري، 2- وقف‌نامه رَبع رشيدي، 3- اسناد اداري …