آرشیو روزانه: ۳ اسفند ۱۳۸۸

هر تار مويم كه سفيد مي‌شود بدجوري درد دارد

1- پيش او رفتيم و برخلاف ميل باطني‌امان براي برگزاري جشن در‌خواست كمك مالي كرديم. گفتيم 10 ميليون مي‌خواهيم. گفت 15 ميليون مي‌نويسم تا با 10 ميليون موافقت شود. 2- گفتم براي شركت در مراسم ما مي‌آيي؟ گفت اگر در سفر نباشم، حتما. 3- گفتم از اين‌ها بگذريم، بيا فرهنگسراي گردشگري بسازيم. گفت فكر خوبي است، طرحت را …