آرشیو روزانه: ۲۲ بهمن ۱۳۸۸

در اين نيمه‌شب، گزافه‌اي، مرهمي…

شور خرد(م) كجا رفت و اسطوره‌(ام) چه شد، تو بگو… تو بگو، من گرفتار افسون شهرزاد(م) يا دربند سوگ سياوش… نمي‌دانم در پي شاخ زرين(‌ام) يا به نوروز جمشيد دلخوشم… اما مي‌دانم، نه فلسفه‌ي جغرافيا را خوانده‌ام نه از امپراطوري نشانه‌ها خبر دارم…  و مي‌دانم كه مرد ديدارهاي دور نيستم، و تنها به سيري در سفرنامه‌ها قانعم… وااسفا، كه در روزگاران اين كهن‌ديار غرقم …