آرشیو روزانه: ۱۱ دی ۱۳۸۸

سفري كه به پايان نرسيد: (بخش دوم؛ از ميمند تا محل تصادف)

به ميمند كه رسيديم دانستيم كه چقدر هوا در اين روستا سرد است. دو اتاق گرفته بوديم، يكي براي خانم‌ها و يكي براي آقايان. همان شب اول تا دير وقت كنار آتشي كه برپاكرده بوديم نشستيم و گپ زديم و فردا صبح براي ديدار از نگاركنده‌هاي اطراف رهسپار شديم: