آرشیو روزانه: ۱ دی ۱۳۸۸

اين‌بار

در اين سال‌هاي زندگي، نه چنان بودم كه در خاك ريشه دوانم، نه چنان‌كه بي‌ريشه با باد همراه شوم. همواره همچون خسي بودم نه در رودي جاري بلكه اسير حوض كوچك خانه‌اي. اين بار اگر بادي برخيزد، رخت به صحرا فكنم و دل به دريا سپرم و هرگز ديگر به اين حوض برنگردم.