آرشیو روزانه: ۲۴ آذر ۱۳۸۸

گيل‌گمش 11

سرگرداني گيل‌گمش: “گيل‌گمش به مرگ دوستش انكيدو تلخ مي‌گريد و سرگردان به دشت مي‌‌گردد: آيا من نيز مرگ را ام؟ و سرانجام انكيدو سرانجام من نيز هست؟” (گيل‌گمش، احمد شاملو) كمتر اتفاق مي‌افتد كه كسي با مرگ دشمن خويش، در انديشه‌ي مرگ خود فرو رود، اما هنگامي‌كه يكي از نزديكان مي‌ميرد، هراس از مرگ در …