آرشیو روزانه: ۲۱ آذر ۱۳۸۸

گيل‌گمش 10

مرگ انكيدو: بعد از كشته‌شدن نرگاو آسماني، خدايان (انو، انليل و شمش) جلسه‌اي برپا كردند و به مشورت نشستند كه كدام‌يك از پهلوانان، (انكيدو يا گيل‌گمش) سزاوار مرگ است. در ادامه‌ي داستان متوجه مي‌شويم كه انكيدو روياي وحشتناكي ديده آن را براي گيل‌گمش روايت مي‌كند و هر دو درمي‌يابند كه خدايان قصد جان انكيدو را …