آرشیو روزانه: ۳۰ آبان ۱۳۸۸

گيل‌گمش 6

روياهاي گيل‌گمش: در هنگام آمدن انكيدو به سوي گيل‌گمش، گيل‌گمش دو مرتبه خواب مي‌بيند و آن را با مادرش در ميان مي‌گذارد. هر دو خواب‌ گيل‌گمش مربوط به انكيدوست و دو مرتبه خواب ديدن وي درباره‌ي يك موضوع، تاكيدي است بر روياي صادقه گيل‌گمش كه البته بعدتر در داستان، متوجه حقيقت يافتن اين روياها هم …