آرشیو روزانه: ۲۸ آبان ۱۳۸۸

برداشت‌هايي از سفر به اروپا

شايد محتواي نوشته‌ي زير براي كساني كه مطالب سايت را در طول سفر بنده مطالعه مي‌كردند و يا در جلسه‌ي آخر (26/ 8/ 1388) انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران حضور داشتند، تا حدي تكراري باشد، اما اين متن را براي روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها نوشتم تا تلنگري باشد براي مسوولان ميراث فرهنگي و گردشگري.

نگاهي كوتاه به «مكان»و «زمان»، با بررسي رابطه‌ي ميان «دوربين عكاسي و گردشگر»

در آخرين سفرم، بيش از هر مرتبه‌ي ديگري، به دوربين عكاسي‌ نزديك شدم. همين موضوع بهانه‌اي شد تا به مضمون اين نوشتار كوتاه بينديشم: به نظر مي‌رسد كه اگر دوربين با گردشگر هم‌سفر است و ما اين دو را در اغلب موارد با هم مي‌بينيم به اين خاطر است كه سنخيت متناسب با هم دارند، در واقع هر …