آرشیو روزانه: ۲۲ شهریور ۱۳۸۸

گاهي همه مجبوريم بگوييم: “نه، نبايد اتفاق مي‌افتاد.”

ديشب نتوانستم بخوابم… احساس مي‌كنم كه همه‌ي دوستداران عباث، كم‌كم متوجه مي‌شوند كه چه اتفاقي افتاده. هنوز هيچ‌كس باور نمي‌كند، همه در بهت به سر مي‌برند. سه سال پيش بود كه در مهرماه خبر تصادف و مرگ نزديك‌ترين دوست زندگي‌ام، سعيد را شنيدم و تا همين چندي پيش افسرده بودم. هنوز باورم نيست كه او …