آرشیو روزانه: ۱۸ شهریور ۱۳۸۸

امروز بليط و ويزا گرفتم

مي‌روم… شايد هم، مي‌روم.   حرف‌هايم تمام شده، مي‌روم حرف ياد بگيرم. آدم بايد حرف بزند. مي‌روم، چون اين را انتخاب كردم. مي‌روم اما نه به آن راحتي كه معمولا همه‌ي دوستانم فكر مي‌كنند و نه به آن راحتي كه خودم نمايش مي‌دهم. اكنون ديگر نه دبير تحريريه مجله‌اي هستم، نه روزنامه‌نگار هيچ خبرگزاري. اكنون تور و …