آرشیو روزانه: ۷ شهریور ۱۳۸۸

خودم هم نفهميدم چه گفتم

اين بار من تهي نيستم، اما يك تهي معلق چنبره زده بر من. احساس حواس‌پرتي مي‌كنم. كسي آيا دروغ مي‌گويد اين اطراف؟ وقت‌هايم منبسط شده، اضافه مي‌آيند. شايد اتفاق بيفتد، اما انگار آرام است و سوگي ندارد به همراه.