آرشیو روزانه: ۲۸ خرداد ۱۳۸۸

نظر سنجي

تا امروز در رابطه با راي‌گيري و مسائل مربوط به آن، سكوت كرده‌ام. اما ديگر اين مساله فراتر از يك موضوع سياسي صرف است. امروز هم‌وطنانم تنها به خاطر شك‌كردن كشته شده‌اند. بنابراين به عنوان دبير انجمن صنفي راهنمايان گردشگري استان تهران و به همراه اعضاي هيئت مديره تصميم گرفته‌ايم كه بيانيه‌اي اعتراض‌آميز صادر كنيم. اكنون …

آي…

1) شعر مي‌خواهم، كمي نسيم و تنهايي…مي‌خواهم تمام اين شب تار پر از كابوس را گام بزنم و در انتظار صبحگاهي باشم كه حلق‌آويزم مي‌كنند. 2) در زندگي چه چيزي هست كه اين همه براي آن مبارزه مي‌كنند. در مرگ چه چيزي هست كه اين همه آن را انتظار مي‌كشم.

قبر

از زبان يك قبر: افتاده جسمي، جسدي در من. رها كرده‌اند، رفته‌اند، تا بپوسد با من. و اما…بسياري از دوستان به بنده ايراد مي‌گيرند كه چرا چندين سال است بر روي قبرها تحقيق مي‌كنم و از آن‌ها عكس مي‌گيرم و از اين قبيل… اكنون جواب من اين است: علاوه بر تمام استدلال‌هاي اسطوره شناسي و نماد …