آرشیو روزانه: ۱۶ خرداد ۱۳۸۸

رونق گردشگري بومي برگ برنده‌ي گردشگري ايران است

ايجاد شبكه‌ي گردشگري بومي ايران، ابتكار برخي از علاقمندان به فرهنگ و طبيعت ايران است كه به آرامي و بدون جنجال در پي آن هستند كه ايده‌ي بزرگ خود را عملي كنند. گردشگري بومي يكي از ويژ‌گي‌هاي گردشگري ايران است كه نه تنها گاهي از اوقات خصوصيات گردشگري روستايي و حتي عشايري را در خود …