آرشیو روزانه: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

به افتخار شما

به فرآوران برمي‌گردم. به افتخار مهدي فتوحي. به افتخار محمد يزداني. به افتخار همه‌ي شما. احساس پيري مي‌كنم. با اين حال به احترام نگاهتان برمي‌گردم. نمي‌خواهم مهدي در آن دوردست‌ها احساس تنهايي كند. مي‌خواهم مهدي بنويسد و بسرايد. مي‌خواهم وقتي دوباره تابستان به ايران برگشت، او را در آغوش بگيرم. “برخيز، اي ايران” مهدي را بخوانيد: …

خلوتي با يك معشوق

هر كسي فرشته‌‌هاي مهربان خودش را دارد. قطعا مادر، يكي از همين فرشته‌هاي مهربان است. اما يكي ديگر از فرشته‌هاي مهربان زندگي من، كسي است كه امروز فيلم “دكتر ژيواگو” را برايم آورد تا كمي در اين ديوانگي و سردرگمي بي‌انتها، دوباره اسطوره‌ي تعالي زندگي‌ام را مرور كنم. از او متشكرم. سخن ديگر اين‌كه، از اين طريق …