آرشیو روزانه: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸

ارديبهشت، تو شايد جاي عشق را بگيري

براي من (و شايد براي خيلي‌هاي ديگر)، هيچ ماهي از سال پرمعناتر و زيباتر از ارديبهشت و مهر نيست. هميشه عقيده داشتم و دارم كه در ارديبهشت و مهر نبايد كار كرد. بايد سفر كرد. و اما من امسال ارديبهشت، همچون سال‌هاي پيش، سفر كردم. ارديبهشت براي من جاي عشق را گرفته است. با چند عكس …

گردشگران در حسرت ديدار از مراسم كومساي روستاي اورامان تخت ماندند

معمولا اين‌گونه خبرها را در سايت شخصي خودم نمي‌گذارم و فقط براي روزنامه و خبرگزاري مي‌نويسمشان. اما احتمال دادم اين خبر كار نشود، پس اين‌جا آوردمش.