آرشیو روزانه: ۱۱ آذر ۱۳۸۷

چشمه‌ها و قصه‌ها

به نظرم رسيد كه اگر بتوانيم در هر شهري و در هر روستايي كساني را پيدا كنيم كه بتوانند قصه‌ها و افسانه‌هاي چشمه‌هاي ده و روستا و شهر خود را بازگو كنند، نهايتا تحقيقي و كتابي خواهيم داشت به نام «چشمه‌ها و قصه‌ها» اين كتاب، حتما ناگفته‌ها و ناشنيده‌هاي زيبا و قابل تاملي برايمان خواهد …