خلاصه‌ي زندگي من

مادر و زن و زمين… و خلاصه‌ي زندگي من… در آغوش كشيدن اين سه تن…