آرشیو روزانه: ۲۵ شهریور ۱۳۸۷

4000 كيلومتر سفر زميني در ايران به همراه 6 گردشگر ايتاليايي

ما هفت نفر بوديم كه در مدت 12 روز، 4000 كيلومتر را در ايران پيموديم. از 10 استان و 20 شهر بازديد كرديم، در 9 هتل اقامت داشتيم و خاطرات 7 اثر ميراث جهاني و 110موزه و اثر تاريخي و فرهنگي و طبيعي را در ذهنمان ثبت كرديم.

شب چله از منظري ديگر

  ” جهان هستي نه بر اساس اتم‌ها، بلكه بر پايه افسانه‌ها بنا شده است.”     اگر هنوز ايرانيان در شب چله گرد يكديگر جمع مي‌شوند، شادخواري مي‌كنند و آن را گرامي مي‌دارند، بايد علتي داشته باشد. براي دانستن چرايي و چگونگي برگزاري آيين‌هاي مربوط به شب چله، مي‌بايستي با فلسفه وجودي جشن‌هايي از اين …