آمار گردشگري ايران در سال 1387

با توجه به نبود نهادي كه آمار مستند گردشگري را اعلام كند، در اين تحليل آماري، از آمار مسافران ورودي و خروجي اعلام‌شده توسط سازمان گمرك كشور كه تنها سازماني است كه آمارهاي تا حدودي مستمر و مستند ارايه مي‌كند، همچنين خبرهاي مندرج در رسانه ها و نظرهاي معتبر كارشناسي مبني بر اينکه 50 درصد مسافران ورودي به كشور و 90 درصد مسافران خروجي از كشور را مي‌توان گردشگر محسوب كرد، استفاده شده است. 

 

خبرگزاري ميراث فرهنگي_ گردشگري_ کل مسافران ايراني خارج شده از کشور در سال 1387 توسط سازمان گمرک 6.196.371 نفر اعلام شده که نسبت به سال قبل از رشد 14 درصد برخوردارشده حال اگر ضريب تبديل مسافر به گردشگر را در آن اعمال کنيم؛ برآورد مي‌شود: ما در سال 1387 حدود 5.576.734 نفر گردشگر ايراني خارج شده از کشور داشته باشيم که از اين رقم حدود 2.200.000 نفر(5/39 درصد) براي مقاصد زيارتي و حدود 3.376.734 نفر(5/60 درصد) براي مقاصد سياحتي، تفريحي، تجاري و . . . از کشور خارج شده‌اند.
 
کل مسافران خارجي ورودي به کشور در سال 1387 توسط سازمان گمرک کشور بالغ بر 2.035.518 نفر اعلام شده که نسبت به سال قبل از رشد 7/5 درصدي برخوردار شده است حال اگر ضريب تبديل مسافر به گردشگر را در آن اعمال کنيم برآورد مي‌شود ما در سال 1387 حدود 1.017.759 نفر گردشگر خارجي ورودي به کشور داشته باشيم ولي متاسفانه آماري از مقاصد گردشگري آنها وجود ندارد. باتوجه به تحليل فوق الذکر مشخص مي‌شود که:
 
1- کل گردشگران ايراني خروجي از کشور در سال 1387 بالغ بر 5.576.734 نفر بوده با رشدي برابر 14% نسبت به سال قبل.
 
 2- کل گردشگران خاجي ورودي به کشور در سال 1387 بالغ بر 1.017.759 نفربوده با رشدي برابر 7/5 درصد نسبت به سال قبل.
 
 3 – رشد گردشگران خارجي ورودي به کشور در سال گذشته 3/8 درصد نسبت به رشد گردشگران ايراني خروجي از کشور کمتر بوده است.
 
 4 – تراز گردشگري زياتي کشور مشخص نيست ولي تراز کل گردشگري. کشور ايران 69% منفي است که نسبت به سال قبل منفي تر شده.
 
 5- تراز کل گردشگري کشور به لحاظ تعداد بالغ بر 4.558.975 نفر منفي است يعني گردشگر خارجي ورودي به کشور حدود يک پنجم گردشگر ايراني خروجي از کشور مي‌باشد.
 
 6 – خروج گردشگران ايراني با مقاصد زيارتي در سال 1387 جمعا” بالغ بر 2.200.000 نفر از کل بوده است.
 
 7 – مقاصد گردشگران زيارتي ايراني خروجي از کشور عبارت بوده است از: عربستان سعودي 700هزار نفر (حج تمتع 100 هزار و عمره 600 هزار نفر) – عتبات عاليات سوريه 500 هزار نفر –عتبات عاليات عراق يک ميليون نفر.
 
 8 – خروج گردشگران ايراني با مقاصد سياحتي، تفريحي، تجاري و… بالغ بر 3.376.734 نفراز کل بوده است.
 
 9 – درصد گردشگران خروجي ايران با مقاصد زيارتي حدود(5/39 درصد از کل) و با مقاصد سياحتي، تفريحي، تجاري، و. . ( 5/60 در صد از کل) بوده است.

 
 اردشير اروجي؛ کارشناس برنامه ريزي فرهنگي و گردشگري

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *